ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Скутаре участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиранапрочети повече