В края на юни 2021 г. ръководителят на групата по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, г-жа Мария Илиева, връчи сертификатите за успешно завършено обучение от 70 учебни часа за ключовипрочети повече