През 2023 г. нашето училището кандидатства и бе одобрено по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА  „ОСИГУРЯВАНЕ НА СЪВРЕМЕННА ОБРАЗОВАТЕЛНА СРЕДА“, Модул: „Площадки за обучение по безопасност на движението по пътищата“ Закупена е ВЪТРЕШНА (подвижна) площадка попрочети повече

ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Скутаре участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансиранапрочети повече

През 2023 г. нашето училище кандидатства и бе одобрено за участие по Национала програма „Заедно в изкуствата и спорта“. От учебната 2023/2024 г. стартирахме дейности и бяха сформирани групи ипрочети повече

В края на юни 2021 г. ръководителят на групата по Проект BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“, г-жа Мария Илиева, връчи сертификатите за успешно завършено обучение от 70 учебни часа за ключовипрочети повече

Основно училище „Св. Климент Охридски“ с. Скутаре може официално да се похвали с новата си спортна придобивка – спортна площадка за футбол, баскетбол, волейбол и хандбал. Проектът „Подобряване на трипрочети повече

От декември 2019 г., в училището ни стартира изпълнението на дейност 6 към проект -BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“. Проектът се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентенпрочети повече

От учебната 2018/2019 г. училището ни работи по нов проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерствопрочети повече