Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

ОУ „Св. Климент Охридски“, с. Скутаре участва в проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове.

Основна цел на проекта е да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи, да се осигурят условия за ефективност на образованието, да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Подобряване на условията и осигуряване на равен достъп за обучение от разстояние в електронна среда. Насърчаване на мотивацията на родителите за по-активно включване в образователния процес от разстояние в електронна среда с цел подпомагане на учениците в семейната среда.

Дейностите, по които училището участва са:

Дейност 1 Закупуване на технически средства за педагогически специалисти и ученици за обезпечаване на образователния процес в условията на кризи. През 2021 г. получени преносими технически устройства, както следва: 1. Лаптопи за педагогически специалисти – 5/пет/ броя 2. Лаптопи за ученици – 9 /девет/ броя 3. Таблет за ученици – 12 /дванадесет/ броя

Дейност 2 Обучение на ученици, вкл. от уязвими групи за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда. През учебната 2021/2022 г. са проведени обучения с ученици, както следва: 1. Ученици в I клас – 16 /шестнадесет/ През учебната 2022/2023 г. проведени обучения: 1. Ученици в I клас – 32 /тридесет и двама/

През учебната 2023/2024 г. са проведени обучения с ученици, както следва: 1. Ученици в I клас – 18 /осемнадесет/

Дейност 4 Обучение на образователни медиатори и родители за придобиване на умения за работа в електронна среда (в т.ч. образователни платформи, търсене на електронно съдържание и др.). През учебната 2021/2022 г. са проведени обучения, както следва: 1. Обучение на родители на ученици в I клас – 8 /осем/ През учебната 2022/2023 г. проведени обучения, както следва: 1. Родители на ученици в I клас – 26 /двадесет и шест/

През учебната 2023/2024 г. са проведени обучения, както следва: 1. Обучение на родители на ученици в I клас – 4 /четири/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *