Ученически съвет – структура и цели

Ние сме Ученически съвет при

ОУ “СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ с. СКУТАРЕ

Амбициозни и трудолюбиви, ние учениците на ОУ “ СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ “ с. СКУТАРЕ , активно участваме в дейностите на ученическия съвет. Като символ на обединение и промяна, той заема ключова роля в училищния живот. С ентусиазъм и упоритост бе изготвен план, в чийто процес на съставяне Ученически съвет съзнава възможността да изгради сътрудничество между Ръководните органи, Педагогическия съвет и Училищното настоятелство. За постигане на своята цел, Ученически съвет излъчва своите представители:

РЪКОВОДСТВО НА УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

Тодор лиев VII кл. – председател

Никита Дюзова VI кл. – зам. председател

Георги Георгиев V кл. – връзки с обществеността

Никита Дюзова VI кл.  – секретар

членове на съвета:

Петра Асенова VII кл.  

Севдаа Йорданова VI кл. 

Ивет Балджиева V кл.

Георги Георгиев V кл.

Йоана Тодорова IV кл.

Димитър Тонев IV кл.

Николай Стоянов IV кл

Георги Димитров IV кл.

Петя Георгиева III кл.

Георги Кръстев III кл.

ОТГОВОРНИЦИ ПО КЛАСОВЕ:

1 клас – Ния Цвяткова, Марияна Ванева

2 „а“ клас – Константин Костадинов, Калоян Манолов

2 „б“ клас – Димитър Атанасов, Иван Маринков

3 клас – Петя Рангелова, Георги Кръстев

4 „а“ клас – Йоана Тодорова, Димитър Тонев

5 клас – Георги Георгиев, Ивет Балджиева

6 клас – Севдаа Йорданова, Никита Дюзова

7 клас – Петра Асенова, Тодор Илиев

СТАТУТ НА УЧЕНИЧЕСКИТЕ СЪВЕТИ

І. Общи положения:

       1. Ученическият съвет е доброволно ученическо обединение, орган на ученическото самоуправление, който дава възможност на учениците да  участват активно в процеса на вземане на решения, касаещи ученическата общност.

       2. Изграждането на ученическите съвети е отговор на потребностите от хуманизиране и демократизиране на   взаимоотношенията в училище.

       3. Принципи на действие : демократичност, толерантност, инициативност.

ІІ. Цели на ученическия съвет:

       1. Да обединява и представлява учениците от училището.

       2. Да дава гласност на проблемите на учениците.

       3. Да защитава правата и интересите на учениците

       4. Да стимулира ангажираността на учениците за включването им в общоучилищния живот.

       5. Да съдейства изграждането на позиции на нетърпимост към негативните явления и процеси в обществото.

       6. Да участва активно в дейности, насочени към личностно развитие на учениците и поемане на отговорност.

ІІІ. Изграждане на ученически съвети и процедура на избор:

 Общоучилищен ученически съвет (ОУС):

              – В състава на общоучилищния ученически съвет (ОУС) по право се включват избраните представители по класове.

              – Председател на ОУС се избира с тайно гласуване от всички ученици.

              – Трима от членовете на общоучилищния ученически съвет участват в работата на Педагогическия съвет при  разглеждането на проблеми, свързани с учебно-възпитателния процес, социалното поведение и личностното развитие на младите хора, празниците и ритуалите в училище, извънучилищни дейности, масовия спорт и други.

ІV. Дейности:

       1. Повдигат и разрешават или участват в разрешаването на възникнали проблеми, свързани с организацията и протичането на учебния процес или на извънкласните дейности.

       2. Изразяват и защитават интересите на учениците пред училищното ръководство и Педагогическия съвет.

       3. Участват в организацията  и провеждането на дейности на класа и общоучилищни изяви.

       4. Участват при изработването на:

  – правилника за вътрешния ред (разделите ”Права и задължения на учениците” и “Взаимоотношения  учители-ученици”.

       5. Вземат отношение при предложения за похвали и наказания на ученици.

       6. Правят предложения пред училищното ръководство за разглеждане на Педагогически съвет на проблеми,касаещи училищната общност.

       7. Вземат отношение при разрешаване на конфликти по процедура и ред, определен от Общоучилищния  ученически съвет (ОУС).

       8. Проучват интересите на учениците и съдействат за организиране на дейности за удовлетворяването им.

       9. Търсят сътрудничеството на родители, общественост, неправителствени организации.

V. Взаимодействие на ученическите съвети с:

       1. Класните ръководители и учители;

       2. Училищното ръководство и Педагогическия съвет;

       3. Родителските съвети по класове;

       4. Обществения съвет;

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *