ПРАВИЛНИК ЗА УСТРОЙСТВОТО И ДЕЙНОСТТА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” С. СКУТАРЕ, ОБЩИНА „МАРИЦА” 2021/2022

СЪДЪРЖАНИЕ

 ЧАСТ ПЪРВА.ОБЩИ  ПОЛОЖЕНИЯ

ГЛАВА ПЪРВА. УСТРОЙСТВО И СТАТУТ…………………..………………………….4

ГЛАВА ВТОРА. СТРУКТУРА, СЪСТАВ И УПРАВЛЕНИЕ НА УЧИЛИЩЕТО………5

ГЛАВА ТРЕТА.  ОБЛАСТИ НА ДЕЙНОСТ…………………..…………………………..7

Раздел І.  Органи за управление и контрол …………………..…………………….……..7

Раздел ІІ. Органи за съуправление…………………..…………………………….………13

Раздел ІІІ. Помощно-консултативни органи…………………..…………………………14

ЧАСТ ВТОРА.УЧАСТНИЦИ В ОБРАЗОВАТЕЛНО– ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

ГЛАВА ПЪРВА. УЧИТЕЛИ И ДРУГИ ПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ……….18

Раздел І. Права и задължения ……………..…………………………….…………………19

Раздел ІІ. Класни ръководители……………..…………………………….……………….23

Раздел ІII. Дежурни учители……………..…………………………….…………….…….26

Раздел IV. Повишаване квалификацията на учителите, директорите и другите педагогически специалисти……………………………………………………………………………………27

Раздел V. Кариерно развитие на педагогическите специалисти……………..…………..29

ГЛАВА ВТОРА. УЧЕНИЦИ…………………………….………………………………….31

Раздел І. Права и задължения …………………………….………………………………31

Раздел ІІ. Подкрепа за личностно развитие на учениците……………………………….36

Раздел ІІІ. Санкции на учениците…………………………………………………………..39

Раздел IV. Процедура по налагане санкции  на учениците……………………………….43

ГЛАВА ТРЕТА. РОДИТЕЛИ…………………………….………………………………….46

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ СПЕЦИАЛИСТИ………………………..48

Раздел І. Административен персонал…………………………….………………………48

Раздел ІI. Помощно-обслужващ персонал…………………………….…………………52

ЧАСТ ТРЕТА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

ГЛАВА ПЪРВА. УЧИЛИЩНО ОБРАЗОВАНИЕ…………………………….………………………………………………………….54

ГЛАВА ВТОРА. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ В УЧИЛИЩНОТО

ОБРАЗОВАНИЕ …………………………….…………………………………………………56

Раздел І. Организационни форми…………………………….………………………………56

Раздел II.Учебно време…………………………….………………………………………….59

ГЛАВА ТРЕТА. ПРИЗНАВАНЕ, ПРИРАВНЯВАНЕ И ВАЛИДИРАНЕ

НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ОБУЧЕНИЕТО………………………………………………………………………..60

РазделІ. Признаване на училищно обучение и образование……………………………………..60

Раздел ІІ. Продължаване на образованието в училището след признаване на

завършен или клас от училищното образование………………………………………………………..62

Раздел ІІІ. Валидиране на компетентности……………………………………………………………….63

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА. ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ…………………………….………………………………………………………………65

Раздел I. Форми на обучение……………………………………………………………….65

Раздел II. Обучение от разстояние в електронна среда……………………………………67

ГЛАВА ПЕТА. ОЦЕНЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ УЧЕНЕТО………………………70

ГЛАВА ШЕСТА. СЪДЪРЖАНИЕ НА

УЧИЛИЩНОТО ОБУЧЕНИЕ……………………………………………………………………………..78

Раздел І. Училищна подготовка…………………………….…………………………………78

Раздел ІІ. Учебен план…………………………….………………………………………………80

Раздел III. Завършване на клас…………………………….………………………………….81

Раздел IV. Преместване на ученици…………………………….…………………………..81

ГЛАВА СЕДМА. ПЛАН-ПРИЕМ…………………………….…………………………………..81

ГЛАВА ОСМА. РИТУАЛИ, СИМВОЛИ И ТЪРЖЕСТВА…………………………………………83

ГЛАВА ДЕВЕТА.  ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ………………………………………………………………………………………………………….83

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *