Проект BG05M2OP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

От учебната 2018/2019 г. училището ни работи по нов проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г., по който бенефициент е Министерство на образованието и науката.  Той е насочен към всички ученици, които срещат затруднения в усвояването на учебния материал. Целта на проекта е да се преодолеят затрудненията и пропуските на учениците при усвояването на учебното съдържание и да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система ученици.

В ОУ „Свети Климент Охридски“ с. Скутаре се провеждат допълнителни обучения по български език и литература и по математика – за ученици от началния и прогимназиалния етап на основното образование. В зависимост от индивидуалните потребности на всеки ученик, се извършват дейности за допълване, надграждане и развитие на способностите им.

За учебната 2020/2021 г. бяха сформирани общо 6 (шест) групи . – 4 (четири) групи в начален етап: 1 (една) по математика в I „б“ клас и 3 (три) по български език и литература в II, III и IV клас. – 2 (две) групи в прогимназиален етап: 1 (една) по български език и литература в VI клас и 1 (една) по математика в VII клас

За учебната 2021/2022 г. са сформирани общо 10 (десет) групи. – 8 (осем) групи в начален етап: 3 (три) по математика в I, III и IV клас и 5 (пет) по български език и литература в I, II „а“, II „б“, III и IV клас. – 2 (две) групи в прогимназиален етап: 1 (една) по математика в VII клас и 1 (една) по БЕЛ в VII клас.

Линк към електронната платформа: https://podkrepazauspeh.mon.bg/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *